ارتباط با ما

دفتـــر مرکــزی: تهــران، بلــوار آفـریقــا، نـاهیــــد غــربی، پـــلاک 42
تلفــــن: 770326440-021 (واحد طراحی)، همراه: 8599 741 0910
نماینــده ایتالیا: 1444 840 342 0039، دبـی: 005 547 566 00971
وب سایـــت خدمــــات بین المــلل:         www.negativestudio.biz